Privacyverklaring

KerkvoorNu (statutair Baptistengemeente Zevenaar), gevestigd aan de Schoolstraat 9, 6921 ZN te Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Schoolstraat 9,
6921 ZN Duiven
+31 316 242423
info@kerkvoornu.nl
www.kerkvoornu.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KerkvoorNu verwerkt je persoonsgegevens als je lid, aspirant lid, of geregistreerde gast wilt zijn, gebruik wilt maken van onze berichtgeving, of waartoe je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ter verwerking. De persoonsgegevens die wij verwerken blijven beperkt tot naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, burgerlijke status, telefoon, mailadres, en indien van toepassing jouw godsdienst en data van huwelijk of doop. In beperkte mate houden we bij welke cursussen of bedieningen je binnen onze kerkgemeente hebt doorlopen of opgepakt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KerkvoorNu verwerkt enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die aparte uiteenzetting
vragen:

 • wij registreren gegevens over de doop (een geloofsidentificatie)
 • wij registreren gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verzamelen gegevens over personen jonger dan 16 jaar, alleen als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kerkvoornu.nl , de informatie wordt
vervolgens, op verzoek, verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KerkvoorNu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze nieuws- en gebedsbrieven en versturen van uitnodigingen;
 • Onderling contact tussen leden te faciliteren en te bevorderen.
 • Verstrekken van informatie over onze activiteiten en bijeenkomsten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KerkvoorNu neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Dus geen besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mensen bij betrokken zijn.

KerkvoorNu gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waar persoonsgegevens in
kunnen voorkomen:

 • Een Kerkmanagement applicatie voor de ledenadministratie (Doorea);
 • Onze website en mailserver;
 • Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Een boekhoudpakket, waarin giften en bijdragen op individueel niveau worden geregistreerd
  (Snelstart);
 • Een planning- en roosterapplicatie voor onze diensten (Worshipplanning);

 

Wij beschikken over social media accounts voor Facebook (2) en Instagram, maar verwerken daarin geen persoonsgegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KerkvoorNu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voor de persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

KerkvoorNu verstrekt geen enkele informatie aan derden, behoudens enkele specifieke gegevens die op verzoek aan leden van onze kerk beschikbaar kunnen worden gesteld. Dat zal beperkt blijven tot individuele adres- of contactgegevens teneinde contact te kunnen leggen of te onderhouden inzake aangelegenheden die de kerk en haar leden betreffen. Deze gegevens zullen alleen door de secretaris kunnen worden verstrekt nadat door hem of haar de noodzaak hiervan is beoordeeld.


Cookies, of vergelijkbare technieken
KerkvoorNu gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden gegenereerd maar niet gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beeld- en portretrechten
KerkvoorNu neemt op haar website en drukwerk foto’s en videobeelden op van medewerkers, contactpersonen en fragmenten van onze kerkdiensten en andere evenementen. Daarnaast zijn onze kerkdiensten te volgen via een streaming online faciliteit. Deze onlinestreaming is uitsluitend
beschikbaar voor leden die zich, wegens ziekte, vooraf gemeld hebben. Zij krijgen een éénmalige login om de dienst live mee te kijken. De beelden blijven beperkt tot beelden van het podium, daarbij is niet altijd te voorkomen dat mensen die voor het podium langslopen of op de voorste rijen zitten
herkenbaar in beeld komen. Wanneer je niet in beeld wenst te komen, kun je je melden bij de coördinator van de dienst of activiteit.

Bij de beide ingangen van de kerkzaal is aangegeven dat er video- en/of foto-opnames worden gemaakt. Onze opnames worden bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KerkvoorNu en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kerkvoornu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


KerkvoorNu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KerkvoorNu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en trof passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kerkvoornu.nl

 

Duiven, november 2019